Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Detaylar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Anadolunet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, size ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Anadolunet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("Anadolunet") tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verileriniz başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK'nunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni"nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz, aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz, cihaz kampanyalarımıza ve servislerimize aboneliklerinizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz vb. bilgileriniz, satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz, Anadolunet internet sitelerindeki davranış bilgileriniz ile trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz, internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz, Anadolunet'e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Anadolunet çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, belirli bir Anadolunet hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, Anadolunet ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde diğer Anadolunet ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Anadolunet çözüm ortaklarının internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Anadolunet çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı çözüm ortaklıkları da dahil olmak üzere Anadolunet ile ilgili ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme, sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme, ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, kimliğinizi teyit etme, ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, ilgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Anadolunet ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:
-Anadolunet Çözüm Ortakları & Şirketleri,
-Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
-Anadolunet nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler
-Yetki vermiş olduğumuz temsilcileriniz,
-Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan

Haklarınız Nelerdir? Kişisel veri sahibi olarak, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için dilekçe ile Anadolunet'in ticari faaliyet adresi olan Kavacık Mah. Otağcı Sok. Ak İş Merkezi No.1 D.2 Beykoz-İstanbul adresine bizzat başvurarak veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Anadolunet ile irtibata geçebilirsiniz. Anadolunet, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Anadolunet tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, Kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman ik@anadolunetiletisim.com adresine e-posta göndererek ve Anadolunet'in ticari faaliyet adresi olan Kavacık Mah. Otağcı Sok. Ak İş Merkezi No.1 D.2 Beykoz- İstanbul adresine iadeli posta yoluyla bildirebilirsiniz.

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK'ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VII. KVKK'nin Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel

Verileriniz, KVKK'nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce gerçekleşen çözüm ortaklığı, işçi işveren ilişkisi veya abonelik talepleri nedeniyle ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde ve KVKK'da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye'de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.
-Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
-Anadolunet ile ilgili ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-Anadolunet'in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
-Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Anadolunet'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sizin için neler yapabiliriz
Tanışalım.
Konuşalım.