Aydınlatma Metni

Hediye Politikası

Detaylar

ANADOLUNET HEDİYE POLİTİKASI

Anadolunet İletişim Hizmetleri A.Ş. “(Anadolunet)” çalışanları, görev yaparken, tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan hiçbir menfaat ve hediyeyi kabul etmez.

Anadolunet çalışanları;

Kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Anadolunet’i zor durumda bırakabileceği, yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edebilecek, rüşvet veya komisyon olarak algılanabilecek veya herhangi bir iş yürütmede ayrıcalıklı muameleye karşılık olabilecek hediyeler ve eğlence etkinlikleri teklif veya kabul etmez. (Bununla birlikte, bir müşteri veya tedarikçi ile ara sıra yapılan iş yemekleri vb. iş dünyasında genel kabul görmüş sosyal etkinliklere katılması bu kapsamda değerlendirilmez.)

Nakit veya hediye çekleri gibi nakde eş değer herhangi bir hediye asla teklif veya kabul etmez.

Para dışında alınan diğer hediyeler, menfaatler, tatiller ve indirimlerin, hediyeyi veren kişi/kurum bazında yıllık toplam değeri 500-Türk Lirasını geçmez. Aksi durum, Şirket Üst Yönetiminin onayına tabidir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan

Haklarınız Nelerdir? Kişisel veri sahibi olarak, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Anadolunet; ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez.

Anadolunet ; üçüncü şahıslara verilen her türlü hediyeyi iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilmektedir. Hediyenin kabulü için de aynı prensipler geçerli olmakla birlikte, bu prensiplere uygun olarak verilen sembolik hediyelerin dışında, yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediyeler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Bu politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi, çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verebilecek ağırlama teklifleri ve hediyeler sunulmamakta veya kabul edilmemektedir.

Sizin için neler yapabiliriz
Tanışalım.
Konuşalım.